Regulamin

Regulamin rekrutacji do udziału w warsztatach w ramach projektu

„ETNO-PROJEKT 2.0. INSPIRACJE ETNICZNE I NOWE TECHNOLOGIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego w Warszawie (http://etnograficzna.pl), zwane dalej Organizatorem.

2. Projekt nosi nazwę: „Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie”, zwany dalej Projektem.

3. Główną częścią Projektu będą warsztaty „Etno-projekt tour 2014”, zwane dalej Warsztatami.

4. Warsztaty będą odbywać się w Warszawie, na Podlasiu, w Lublinie, Zakopanem oraz Krakowie w terminie od 1 – 10 września 2014 r.

5. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

6. Organizator zapewnia program, noclegi, wyżywienie, koszty dojazdu i bilety wstępu.

7. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”

II. PRZEDMIOT I CELE WARSZTATÓW

1. Przedmiotem Warsztatów będą zajęcia dla uczestników prowadzone przez specjalistów z dziedzin: etnografia, tradycyjne rzemiosło ludowe, wzornictwo i in. Warsztaty będą wzbogacone o wizyty w instytucjach kultury: muzeach etnograficznych, muzeach na wolnym powietrzu (skansenach) oraz izbach regionalnych. Szczegółowy program Warsztatów zostanie ogłoszony na stronie www.etnoprojekt.pl w terminie do 10 sierpnia 2014.

2. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z polską kulturą ludową oraz jej współczesnym funkcjonowaniem, a także wypracowywania atrakcyjnych sposobów opowiadania o niej. Wymiernym celem będzie przygotowanie przez uczestników  autorskich projektów  interaktywnych aplikacji (komputerowych, webowych, mobilnych), związanych z tematem przewodnim projektu. Rezultaty projektu będą promowane podczas uroczystego finału 4 października 2014 w Warszawie oraz innymi kanałami.

III. UCZESTNICY WARSZTATÓW 

Uczestnikami mogą zostać osoby fizyczne, studenci i absolwenci  reprezentujący 3 dyscypliny:

– projektowanie graficzne

– etnografia/etnologia/antropologia kulturowa

– informatyka/techniki komputerowe

Uczestnicy muszą spełniać warunek ukończenia co najmniej II roku studiów i mieć poniżej 35 lat.

Uczestnicy zobowiązani są także do:

– posiadania własnego laptopa, na którym będą opracowywać swoje projekty podczas Warsztatów,

– korzystania z programów do projektowania, umożliwiających przygotowanie projektów (graficy), posiadanie oprogramowania oraz innego sprzętu niezbędnego do stworzenia planowanego typu aplikacji (informatycy)

– gotowości wyjazdu w terminie od 1  do 10 września 2014 r., oraz poświęcenia w ciągu dwóch kolejnych dwóch tygodni na ewentualne dokończenie/uzupełnienie projektu

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1. Warunkiem udziału w rekrutacji do Warsztatów jest wypełnienie w terminie do 28 lipca ankiety rekrutacyjnej, która znajduje się na stronie www.etnoprojekt.pl. Do ankiety należy załączyć:

a) graficy: portfolio uczestnika w formacie pdf (zawierającego co najmniej 5 różnorodnych projektów)  lub linku do strony www,

b) informatycy: portfolio uczestnika w postaci linków lub opisów min. dwóch realizacji (portfolio ,

c) etnolodzy:  krótka notka na bloga 600-1800 znaków o wybranym zjawisku związanym ze współczesnym funkcjonowaniem kultury ludowej

Portfolio w postaci innej niż linki należy wysłać na adres etnoprojekt2014@gmail.com.

2. Uczestnicy muszą spełniać warunki wymienione w artykule III Regulaminu pt. „Uczestnicy Konkursu”.

3. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyników rekrutacji.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W  WARSZTATACH

1. Warunkiem udziału jest pomyślne przejście etapu rekrutacji, odesłanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie oraz spełnianie wymagań wobec uczestników, wymienionych w Regulaminie.

2. Do udziału w Warsztatach zostanie zaproszonych 5 etnologów, 5 informatyków i 5 grafików, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w przeciągu 10 dni od zakończenia terminu rekrutacji.

3. Zakwalifikowany uczestnik wraz z zaproszeniem do udziału w Warsztatach, otrzyma DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, którą należy podpisać i odesłać zeskanowaną w przeciągu 3 dni na adres (etnoprojekt2014@gmail.com).

4. W przypadku rezygnacji bądź nie odesłania podpisanej Deklaracji w wyznaczonym terminie, do udziału w warsztatach zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Wyniki projektu mające cechy utworu będą udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska. Pełne postanowienia licencji są dostępne pod adresem creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl.

2. Udostępnienie utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska polega na oznaczeniu danej treści odpowiednią informacja licencyjną. Taka informacja powinna w czytelny sposób określać tytuł utworu, właściciela praw autorskich do niego oraz licencję, na podstawie której utwór jest dostępny.

3. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste).

4. Uczestnik zapewnia, iż utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na stronie Projektu oraz drogą mailową Uczestników Projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów, o czym poinformuje na stronie Projektu.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników Warsztatów nieprawidłowych, nieprawdziwych danych, bądź naruszenie praw osób trzecich.

5. Organizator nie odpowiada za treść Projektów zrealizowanych przez Uczestników.

Regulamin_Etno-projekt2014